วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

ทำเนียบผู้บริหาร     ชื่อ-นามสกุลนายครองศักดิ์ แย้มประยูร
     ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
     ดำรงตำแหน่งเมื่อ:     ชื่อ-นามสกุลนายสมพงศ์ กาศเกษม
     ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
     ดำรงตำแหน่งเมื่อ:  ชื่อ-นามสกุลนายเนาวรัตน์ วงษ์คำ
  ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
  ดำรงตำแหน่งเมื่อ: